Prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu, u financijskom smislu, komunalne usluge koje obavljamo jesu: 

1) Financirane iz Proračuna JLS-e (komunalna naknada)

    • Održavanje javnih površina (održavanje javnih zelenih površina, pješačkih staza, pješačkih zona, trgova, parkova, dječjih igrališta, prigodna dekoracija grada za praznike i manifestacije, održavanje javnih prometnih površina te dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselje, kad se ti dijelovi ne održavaju kao javne ceste prema posebnom zakonu).
    • Održavanje čistoće javnih površina (čišćenje javnih površina, ručno čišćenje, pometanje i ostalo).       
    • Održavanje nerazvrstanih cesta (održavanje površina koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu razvrstane ceste u smislu posebnih propisa, te gospodarenje cestovnim zemljištem uz nerazvrstane ceste).
    • Održavanje groblja (održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika).   
    • Održavanje atmosferskih voda (čišćenje šahtova i kišnih preljeva, čišćenje nanosa i održavanje odvodnih kanala) - Park odvodnja d.o.o.

 

 2) Financirane iz cijene usluga (direktno korisnici)

    • Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda (odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih jama) - Park odvodnja d.o.o.    
    • Odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada (obrađivanje i trajno odlaganje komunalnog otpada na odlagalištu komunalnog otpada te saniranje i zatvaranje odlagališta na temelju posebnih propisa).

    • Tržnica na malo (upravljanje i održavanje prostora na zemljištu u vlasništvu jedinice lokalne samouprave u kojima se u skladu sa tržnim redom pružaju usluge obavljanja prometa živežnim namirnicama i drugim proizvodima - poznati buzetski "samanj" koji se odvija na parkiralištu tzv. "Mašimove škuje" svaki prvi petak i treći četvrtak u mjesecu, osim ako taj dan nije praznik. Usluge prodaje živežnih namirnica i drugih proizvoda odvija se svaki prvi petak i treći četvrtak u mijesecu, osim ako taj dan nije praznik).
    • Pružanje pogrebnih usluga (prodaja pogrebne opreme, izrada osmrtnica, prijevoz, vođenje sprovoda i ukop).

• Usluge parkiranja na uređenim javnim površinama u starogradskoj jezgri Buzet i naselju Hum.