REALIZIRANI PROJEKTI U 2015.g. - PARK ODVODNJA D.O.O.

• Izgradnja sustava javne odvodnje Sveti Martin - III i IV faza » Saznaj više

REALIZIRANI PROJEKTI U 2015.g. - PARK D.O.O.

• Izgradnja pretovarne stanice Griža Saznaj više » Saznaj više

• Nastavljen projekt nabave i podjele setova kanti za odvojeno sakupljanje otpada » Saznaj više

REALIZIRANI PROJEKTI U 2014.g.

Izvještaj o radu Park d.o.o. za 2014.g. » Saznaj više

Financijski izvještaj Park d.o.o. za 2014.g. » Saznaj više

REALIZIRANI PROJEKTI U 2013.g.

Izvještaj o radu Park d.o.o. za 2013.g. » Saznaj više

Financijski izvještaj Park d.o.o. za 2013.g. » Saznaj više

• Radna akcija „Proljeće na Mirni“. » Saznaj više

• Ekološka edukacija učenika 2. razreda osnovne škole "Vazmoslav Gržalja" Buzet. » Saznaj više

• Sanacija mosta u naselju Kotli. » Saznaj više

REALIZIRANI PROJEKTI U 2012.g.

Izvještaj o radu Park d.o.o. za 2012.g. -prikaz najvažnijih aktivnosti i rezultata rada Park d.o.o. » Saznaj više

Izvještaj o radu Park d.o.o. za 2012. g. » Saznaj više

Financijski izvještaj Park d.o.o. za 2012. g. » Saznaj više

Odluka skupštine o prihvaćanju izvještaja o radu Park d.o.o. za 2012.g. » Saznaj više

• Sanacija protupožarne prometnice na odlagalištu neopasnog otpada "Griža".

• Uređenje vidikovca na Goričici u blizini crkvice Sv. Ane.  » Saznaj više

• Izgradnja kanalizacije sanitarne otpadne vode naselja Most – Juričići (I faza).

• Rekonstrukcija i izgradnja dijela vodovodne mreže i javne odvodnje u starogradskoj jezgri grada Buzeta (dionica Mala vrata).

• "Akcija odvojenog prikupljanja glomaznog otpada na području Grada Buzeta" - Grad Buzet je u partnerstvu sa Mjesnom Općinom Koper, Istarskom županijom, Znanstveno raziskovalnim središčem Univerze na primorskem, te Gradom Pula i Umag, sudjelovao u Projektu „DIVA“ koji se sufinancira iz Operativnog Programa IPA Slovenija – Hrvatska 2007.-2013. Krajem 2011. godine, u sklopu provedbe projekta „DIVA“, Grad Buzet je proveo postupak PRAG procedure za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za pružanje usluga predmeta nabave „Akcija odvojenog prikupljanja glomaznog otpada na području Grada Buzeta“ (na području 11 Mjesnih odbora), te je temeljem istog odabrana tvrtka Park d.o.o. iz Buzeta. Akcija se provodila u trajanju od 12/2011 do 8/2012, i to kroz dvije faze organiziranih i medijski popraćenih akcija, gdje je sakupljeno i zbrinuto cca. 720 m³ glomaznog otpada. Cilj ovih aktivnosti bila je zaštita okoliša, odnosno ekološka edukacija i jačanje osviještenosti lokalnog stanovništva o važnosti zaštite okoliša.

• Sanacija odlagališta neopasnog otpada  "Griža" u Buzetu - IV faza, koja je obuhvtila izvođenje radova na izgradnji 3. kasete za odlaganje otpada, izgradnji prometno-manipulativnih površina, te izvođenje hidrotehničkih radova.

REALIZIRANI PROJEKTI U 2011.g.

Izvještaj o radu Park d.o.o. za 2011.g. -prikaz najvažnijih aktivnosti i rezultata rada Park d.o.o. možete pogledati ovdje.

• Završeni su radovi na izgradnji pogona za dehidraciju mulja na gradskom uređaju za pročišćavanje otpadnih voda grada Buzeta, te je ishođena uporabna dozvola. Završetkom ove investicije zaokružen je tehnološki proces pročišćavanja otpadnih voda grada Buzeta, odnosno otpadni mulj nastao u procesu pročišćavanja otpadnih voda zbrinjavati će se sukladno važećim posebnim propisima o zaštiti okoliša.

• Izgradnja kanalizacije sanitarne otpadne vode u dijelu naselja Brižac - Sv.Ivan.

• Izvedeni su radovi u investiciji „Sanacija odlagališta neopasnog otpada „Griža“ u Buzetu – III faza“. Radovi su obuhvatili zatvaranje dijela novih kazeta završnim pokrovnim slojem koji se sastoji od umjetnih materijala (plinodrenaža, bentonitni tepih, drenažni sloj za vanjske vode, geomreža) i rekultivirajućeg sloja (zemlja) sa ozelenjavanjem, te radova na starom dijelu odlagališta koji se sastoje od ublažavanja nagiba pokosa i izradi izravnavajućeg sloja, te izgradnji protupožarne ceste po rubu donjeg dijela odlagališta.

REALIZIRANI PROJEKTI U 2010.g.

U suradnji s buzetskom osnovnom i srednjom školom realiziran je ekološki humanitarni projekt prikupljanja očuvane odjeće, obuće i igračaka, koji su dostavljeni socijalno najugroženijim građanima putem institucija Socijalne skrbi, Crvenog križa i Pomoći u kući. Preostala odjeća otpremljena je u Crveni križ Delnice.

Realiziran je Edukativni projekat o selektivnom prikupljanju i zbrinjavanju otpada za učenike četvrtih razreda matične osnovne škole Buzet, područnih škola Roč, Vrh, Livade i Lanišće, te djece predškolske dobi dječjeg vrtića "Grdelin" iz Buzeta.

• Već četvrtu godinu zaredom, realiziran je svibanjski projekat sadnje stabala učenika osmih razreda tzv. "Park Osmaša".

• Nabavljena su dva rolokontejnera zapremine 30m³, namjenjenih za prijevoz odvojeno sakupljenog otpada kao npr. metali, glomazni otpad, otpadne gume, staklena ambalaža i sl.

• Izvršena je sanacija sanitarnog kolektora Korenika.

• Izvršeno je snimanje i ispitivanje nepropusnosti kanalizacije Sv. Martin-Uređaj za pročišćavanje.

• Ishodovana je građevinska dozvola za izgradnju sanitarne kanalizacije u djelu naselja Franečići "Krak II i Krak IV".

• Ishodovana je građevinska dozvola za izgradnju sanitarnog kolektora Brižac - Sv.Ivan.

• Izgrađen je kanalizacijski kolektor Fontana I.

• Realizirana je izgradnja sanitarnog kolektora St. Grad - Ist. kolektor.

• Izvršeni su radovi na sanaciji dijela istočnog kolektora kod Klaonice.

• Završeni su radovi na uređenju novog groblja Roč.