Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu upotrebu informacija koje posjeduju trgovačka društva Park d.o.o. i Park odvodnja d.o.o. uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15).

• Sukladno čl.4.st.3. Zakona o pravu na pristup informacijama objavljujemo Odluku o osiguranju uvjeta na pristup informacijama i ustrojavanju kataloga informacija koju možete pogledati ovdje.

• Katalog informacija možete pogledati ovdje.

• Zahtjev za pristup informacijama možete preuzeti ovdje.

• Službenik za informiranje za Park d.o.o., Branka Nemarnik, tel. 052 662 456, e-mail: info@park.hr

• Službenik za informiranje za Park odvodnja d.o.o., Zahid Ljubunčić, tel. 052 662 456, e-mail: info@park.hr

Odluka o određivanju službenika za informiranje za Park odvodnja d.o.o.

Zahtjev za pristup informacijama za Park odvodnja d.o.o.

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije za Park odvodnja d.o.o.

Zahtjev za ponovnu uporabu informacije za Park odvodnja d.o.o.

Izvješća

• Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za Park d.o.o. za 2018. godinu (PDF)

• Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za Park d.o.o. za 2018. godinu (CSV)

• Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za Park odvodnja d.o.o. za 2018. godinu (PDF)

• Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za Park odvodnja d.o.o. za 2018. godina (CSV)

Prigovori i reklamacije

Odluka o načinu podnošenja pisanog prigovora i reklamacija potrošača na javnu uslugu za Park odvodnja d.o.o.

Odluka o načinu podnošenja pisanog prigovora i reklamacija potrošača na javnu uslugu za Park d.o.o.

Javna odvodnja

• Odluku o cijeni vodnih usluga javne odvodnje možete pogledati ovdje.

• Suglasnost Gradonačelnika na Odluku o cijeni vodnih usluga javne odvodnje možete pogledati ovdje.

• Odluku o odvodnji otpadnih voda možete pogledati ovdje.

• Preglednu kartu Grada Buzeta sa označenim aglomeracijama možete pogledati ovdje.

• Odluku o priključenju na komunalne vodne građevine javne odvodnje Grada Buzeta možete pogledati ovdje.

• Opće i tehničke uvjete isporuke vodnih usluga javne odvodnje možete pogledati ovdje.

• Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14)

Gospodarenje komunalnim otpadom

• Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Buzeta (SN Grada Buzeta 01/18).

• Opći uvjeti ugovora o korištenju javne usluge prikupljanja komunalnog otpada (SN Grada Buzeta 01/18). Napomena: Opći uvjeti sastavni su dio Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Buzeta kao Prilog 1 iste.

• Odluka o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada (SN Grada Buzeta 10/04).

• Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada (SN Grada Buzeta 01/10).

• Odluka o načinu obračuna troškova gospodarenja komunalnim otpadom iz kućanstava na području Grada Buzeta (SN Grada Buzeta 07/05).

• Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu obračuna troškova gospodarenja komunalnim otpadom iz kućanstava na području Grada Buzeta (SN Grada Buzeta 01/10).

• Odluka o načinu obračuna troškova gospodarenja komunalnim otpadom iz poslovnih objekata na području Grada Buzeta (SN Grada Buzeta 08/05).

• Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu obračuna troškova gospodarenja komunalnim otpadom iz poslovnih objekata na području Grada Buzeta (SN Grada Buzeta 02/10).

• Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15).

• Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)

Pogrebne usluge

• Odluka o grobljima (SN Grada Buzeta 08/09).

• Zakon o grobljima (NN 19/98, 50/12).

• Opći uvjeti isporuke usluge ukopa pokojnika (SN Grada Buzeta 01/19).

Upravljanje i naplata parkiranja

• Odluku o organizaciji naplate i kontrole parkiranja unutar starogradske jezgre naselja Buzet možete pogledati ovdje.

• Opći uvjeti usluge parkiranja (SN Grada Buzeta 01/19).

Tržnica na malo

• Opći uvjeti usluge tržnice na malo i usluge upravljanja trgovinom na malo izvan prodavaonica u sajmene dane (SN Grada Buzeta 01/19).

Pravilnik o sponzoriranju i doniranju

• Pravilnik o sponzoriranju i doniranju možete pogledati ovdje.

• Popis porezno priznatih donacija možete pogledati ovdje.

Poslovnik o radu Nadzornog odbora

• Poslovnik o radu Nadzornog odbora možete pogledati ovdje.

Plan rada zimske službe

• Operativni plan rada zimske službe na području grada Buzeta za 2018/19.

Zaštita osobnih podataka

Politika zaštite osobnih podataka

Pravilnik o prikupljanju, obradi, korištenju i zaštiti osobnih podataka

Službenik za zaštitu osobnih podataka