Pravo na pristup informacijama

• Sukladno čl.4.st.3. Zakona o pravu na pristup informacijama objavljujemo Odluku o osiguranju uvjeta na pristup informacijama i ustrojavanju kataloga informacija koju možete pogledati ovdje.

• Katalog informacija možete pogledati ovdje.

• Zahtjev za pristup informacijama možete preuzeti ovdje.

• Službenik za informiranje Branka Nemarnik, tel. 052 662 456, fax. 052 694 098, e-mail: info@park.hr

Javna odvodnja

• Odluku o cijeni vodnih usluga javne odvodnje možete pogledati ovdje.

• Suglasnost Gradonačelnika na Odluku o cijeni vodnih usluga javne odvodnje možete pogledati ovdje.

• Odluku o odvodnji otpadnih voda možete pogledati ovdje.

• Preglednu kartu Grada Buzeta sa označenim aglomeracijama možete pogledati ovdje.

• Odluku o priključenju na komunalne vodne građevine javne odvodnje Grada Buzeta možete pogledati ovdje.

• Opće i tehničke uvjete isporuke vodnih usluga javne odvodnje možete pogledati ovdje.

• Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14)

Gospodarenje komunalnim otpadom

• Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Buzeta (SN Grada Buzeta 01/18).

• Opći uvjeti ugovora o korištenju javne usluge prikupljanja komunalnog otpada (SN Grada Buzeta 01/18). Napomena: Opći uvjeti sastavni su dio Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Buzeta kao Prilog 1 iste.

• Odluka o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada (SN Grada Buzeta 10/04).

• Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada (SN Grada Buzeta 01/10).

• Odluka o načinu obračuna troškova gospodarenja komunalnim otpadom iz kućanstava na području Grada Buzeta (SN Grada Buzeta 07/05).

• Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu obračuna troškova gospodarenja komunalnim otpadom iz kućanstava na području Grada Buzeta (SN Grada Buzeta 01/10).

• Odluka o načinu obračuna troškova gospodarenja komunalnim otpadom iz poslovnih objekata na području Grada Buzeta (SN Grada Buzeta 08/05).

• Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu obračuna troškova gospodarenja komunalnim otpadom iz poslovnih objekata na području Grada Buzeta (SN Grada Buzeta 02/10).

• Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15).

• Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)

Pogrebne usluge

• Odluka o grobljima (SN Grada Buzeta 08/09).

• Zakon o grobljima (NN 19/98, 50/12).

Upravljanje i naplata parkiranja

• Odluku o organizaciji naplate i kontrole parkiranja unutar starogradskih zidina Grada Buzeta možete pogledati ovdje.

Pravilnik o sponzoriranju i doniranju

• Pravilnik o sponzoriranju i doniranju možete pogledati ovdje.

• Popis porezno priznatih donacija možete pogledati ovdje.

Poslovnik o radu Nadzornog odbora

• Poslovnik o radu Nadzornog odbora možete pogledati ovdje.

Plan rada zimske službe

• Operativni plan rada zimske službe na području grada Buzeta za 2015./16. možete pogledati ovdje.